zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת כספים » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

הצהרות לסגירת חשבונות פרטיים פורסם על ידי מחלקת כספים
בתאריך 10/3/2009

סגירת חשבונות פרטיים ופתיחת חשבונות עמותה

בהמשך להנחיית ועדת ביקורת מישיבת כנס נציגים מיום 22/9/08 ולמעבר כל גורמי העמותה ובכלל זה שבטי התנועה לחשבונות עמותה במהלך השנה האחרונה, נקבע כי לא יאוחר מיום 31/12/08 יסתיים תהליך המעבר לחשבונות העמותה כאמור וזאת כדלקמן:


א. שבט אשר לא יעבור לחשבון עמותה לאלתר ישללו זכויותיו בכל הקשור לכספים ויוסקו מסקנות אישיות על המשך תפקוד של ראש השבט והגזבר.
ב. ראשי השבטים, הגזברים וכל מי שנוגע להתנהלות הכספית יפקידו מידית הצהרות חתומות אישית בידי ראשי ההנהגות והנהלת התנועה על סגירת החשבונות הקודמים והעברת כל הכספים מכל מין וסוג שהוא לחשבונות העמותה.

כל הנהגה/שבט אשר לא יעבירו את ההצהרה הנ"ל חתומה כראוי בצירוף המסמכים המפורטים לא יוכלו להמשיך ולפעול במסגרת תנועת הצופים תוך הסקת מסקנות אישיות.

מצ"ב קובץ ההצהרה האמור לעיל, נבקשכם להעבירו למייל: csafim@zofim.org.il או לפקס: 03-6303696.

קובץ הצהרה לסגירת חשבון פרטי    (26 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ