zofim.org.il
  
 


 
גרעין במדבר
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין במדבר » מצב הבדואים בנגב

מצב הבדואים בנגב פורסם בתאריך 3/1/2006

לדף המידע מצורף קובץ נלווה
הבדואים בנגב
נכון לסוף שנת 2013, באזור הנגב חיים כ220,000 בדואים, כמחציתם תושבי העיר רהט ועיירות הקבע כסייפה, ערערה בנגב, שגב שלום, תל שבע, חורה ולקיה והשאר הם תושבי כפרים לא מוכרים.
עד קום המדינה קיימו הבדואים בנגב אורח חיים נוודי למחצה - מגורים קבועים וגידולים חקלאיים בעונת החורף ונדודים עם עדרי הצאן בעונת הקיץ.
במלחמת העצמאות רובם נדדו או ברחו, בעיקר לרצועת עזה, ובנגב מותרה אוכלוסייה של כ-11,000 נפש. בשנת 1951, עם החלת הממשל הצבאי על כל ערביי ישראל, אולצו הבדואים בנגב לעבור לאזור הסייג-המשלוש שבין דימונה, ערד ובאר שבע.
חוק הקרקעות משנת 1952 גרם לאובדן זכויותיהם של הבדואים בקרקעותיהם שמחוץ לאזור הסייג, אליהן לא יכלו לחזור. לאחר סיום הממשל הצבאי בשנת 1966, החלה המדינה בבניה של עיירות קבע ובעידוד התושבים לעבור אליהן.
 
בשנת 2003 הכריז ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, על הכרה בשבעה ישובים בדואים חדשים שיכללו במועצה אזורית אבו בסמה, ומצד שני- הגברת האכיפה בסוגיית הבנייה הבלתי חוקית.
 
 
מצב סוציו-אקונומי
פרנסתם של הבדואים בעבר התבססה על חקלאות-רעיית צאן משולבת  בגידולי שדה, בעיקר שעורה ודורה. מספר תהליכים מקבילים גרמו לירידת ההכנסות מחקלאות:
  • ירידה כלל עולמית בהכנסות מחקלאות.
  • עיור כפוי - העברתם של הבדואים לעיירות הקבע על ידי המדינה מנעה מהם לעסוק בחקלאות.
  • הפקעת אדמות - רעיית צאן, העיסוק ומקור הפרנסה המרכזי של הבדואים, דורשת שטחי מרעה גדולים. הפקעת האדמות שתוארה לעיל לא אפשרה להם להמשיך בעיסוק זה בצורה אינטנסיבית.
  • בשנים האחרונות, גידולי שדה הנמצאים על שטחים שהבעלות עליהם נתונה במחלוקת בין הבדואים למדינה מרוססים מהאוויר בקוטלי עשבים.
כתוצאה מהמצב שתואר לעיל, אוכלוסיית הבדואים בנגב היא האוכלוסייה הממוקמת במקום האחרון במדרג הסוציו-אקונומי בישראל. לפי נתוני הלמ"ס-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבע עיירות הקבע הבדואיות ממוקמות בשמונת המקומות האחרונים הדירוג הסוציו אקונומי.גם בשיעור מקבלי הבטחת הכנסה ובשיעור הבעלות על רכב פרטי מיקומן של העיירות נמוך מאוד. מידע על הכפרים הלא מוכרים לא נאסף על ידי הלמ"ס, אך משערים שהמצב שם אף יותר גרוע.
 
 
חינוך ובתי ספר
בקובץ המצורף יש מידע על המצב של בתי הספר בחברה הבדואית...  תודה ל"שתיל" שאספו את המידע שבקובץ.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  shatil.doc (48 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !