EN | RU

שבט להבכתובתנו
חטה"ב אורנית, מפלס עליון
אורנית, 44813

טלפון
2440526 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
zofim.oranit@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • ראש שבט - מנשה שמש - ראש שבט פרטים
  • ראש שבט - רינת חייק - ראש שבט פרטים
  • גזברית שבט - רחל לייזרוביץ’ - גזברית שבט פרטים